website design templates

Logo Veritabanı Tablo İsimleri
Çözüm Bilgisayar Logo Yazılım Otomasyonlu Muhasebe Sistemleri

Logo yazılım ürünlerinde Logo Start, Go Plus, Go3, Go3 New, Tiger Plus ve Tiger Enterprise gibi ürünlerinde kullanılan MS SQL Sorgu Örnekleri

Mobirise


LOGO YAZIM SATIN ALMA FATURALARI DÖKÜMÜ DETAYLI SQL SORGU ÖRNEK

SELECT
CONVERT(nvarchar(20), INVOICE.DATE_,104) as Tarih,
--INVOICE.DATE_ AS [Tarih],
CLCARD.CODE as [Cari Kod],
CLCARD.DEFINITION_ as [Cari Ad],
INVOICE.SERIALCODE [Seri No],
INVOICE.FICHENO [Fiş No],
COALESCE(
CASE STLINE.UINFO1
WHEN 0 THEN STLINE.AMOUNT
ELSE STLINE.AMOUNT*STLINE.UINFO2/STLINE.UINFO1
END, STLINE.AMOUNT/1000) [Miktar],
UNT.CODE [Birim],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN SRV.CODE ELSE INV.CODE END AS [Malzeme Kod],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN SRV.DEFINITION_ ELSE INV.NAME END AS [Malzeme Ad],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN '' ELSE INV.STGRPCODE END AS [Malzeme Grup],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN SRV.SPECODE ELSE INV.SPECODE END AS [Malzeme Özel Kod],
STLINE.PRICE [Birim Fiyat],
STLINE.VATMATRAH [KDV Matrah],
STLINE.VATAMNT [KDV Tutar],
STLINE.VAT [KDV %],
(CASE WHEN INVOICE.TRCODE=1 THEN 'Satınalma Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=4 THEN 'Alınan Hizmet Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=5 THEN 'Alınan Proforma Fatura'
WHEN INVOICE.TRCODE=6 THEN 'Satınalma İade Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=12 THEN 'Alınan Vade Farkı Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=13THEN 'Satınalma Fiyat Farkı Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=26 THEN 'Müstahsil Makbuzu' END
) as [Fatura Tipi],
CASE WHEN CLCARD.ISPERSCOMP=1 THEN CLCARD.TCKNO ELSE CLCARD.TAXNR END AS [Cari VNO],
CLCARD.TAXOFFICE as [Cari VDaire],
EMUH.CODE as [Muhasebe Hesap Planı Kod],
EMUH.DEFINITION_ as [Muhasebe Hesap Planı Ad],
RTRIM(INVOICE.GENEXP1+' '+INVOICE.GENEXP2+' '+INVOICE.GENEXP3+' '+INVOICE.GENEXP4) AS [Açıklama]
FROM LG_171_01_INVOICE AS INVOICE WITH (NOLOCK)
RIGHT OUTER JOIN LG_171_01_STLINE AS STLINE ON INVOICE.LOGICALREF = STLINE.INVOICEREF
RIGHT OUTER JOIN LG_171_ITEMS INV ON INV.LOGICALREF=STLINE.STOCKREF
LEFT JOIN LG_171_SRVCARD SRV ON SRV.LOGICALREF=STLINE.STOCKREF
RIGHT OUTER JOIN LG_171_CLCARD CLCARD ON CLCARD.LOGICALREF=INVOICE.CLIENTREF
LEFT JOIN LG_171_EMUHACC EMUH ON EMUH.LOGICALREF=STLINE.ACCOUNTREF
RIGHT OUTER JOIN LG_171_UNITSETL UNT ON UNT.UNITSETREF=INV.UNITSETREF AND LINENR=1
WHERE(INVOICE.TRCODE IN(1,4,5,6,12,13,26))
--AND INVOICE.DATE_ >= '2020-01-01 00:00:00.000'
--AND INVOICE.DATE_ <= '2020-12-31 23:59:59.999'
ORDER BY INVOICE.DATE_,
INVOICE.SOURCEINDEX,
INVOICE.FICHENO

Mobirise

LOGO YAZIM STOK DEĞER RAPORU DETAYLI SQL SORGU ÖRNEK

SELECT LG_102_ITEMS.CODE AS 'KODU', LG_102_ITEMS.NAME, LG_102_04_STINVTOT.INVENNO AS 'AMBAR', LG_102_04_STINVTOT.ONHAND AS 'M. STOK', LG_102_ITEMS.SPECODE AS 'Ö. KOD', LG_102_ITEMS.SPECODE2 AS 'Ö.KOD2', LG_102_ITEMS.STGRPCODE AS 'GRUP KODU', LG_102_ITEMS.CLASSTYPE AS 'M.TİPİ', LG_102_ITEMS.ACTIVE
FROM ERCAGLAYAN_GO3.dbo.LG_102_04_STINVTOT LG_102_04_STINVTOT, ERCAGLAYAN_GO3.dbo.LG_102_ITEMS LG_102_ITEMS
WHERE LG_102_ITEMS.LOGICALREF = LG_102_04_STINVTOT.STOCKREF AND ((LG_102_ITEMS.CODE Like 'K%'))
===============================================
SELECT M.PRODUCERCODE, M.CODE, M.NAME, S.ONHAND AS 'STOK'
FROM LG_102_ITEMS AS M INNER JOIN
LG_102_04_GNTOTST AS S ON S.STOCKREF = M.LOGICALREF
WHERE (S.INVENNO = 0)
ORDER BY M.CODE

Mobirise


LOGO YAZIM MUHASEBE BAĞLANTISI OLMAYAN FATURALAR SQL SORGU ÖRNEK

SELECT * FROM dbo.LG_102_04_INVOICE
WHERE dbo.LG_102_04_INVOICE.ACCFICHEREF
NOT IN (SELECT LOGICALREF FROM dbo.LG_102_04_EMFLINE)

Mobirise


LOGO YAZIM MALZEME HAREKETLERİ TOPLAMI HANGİ ÜRÜN KAÇ ADET KAÇ TL YE SATILMIŞ SQL SORU ÖRNEK

SELECT * FROM (SELECT
I.CARDTYPE "Malzeme Türü",
I.CODE "Malzeme Kodu",
I.NAME "Malzeme Adı",
I.SPECODE "Malzeme Özel Kodu",
I.CYPHCODE "Malzeme Yetki Kodu",
U.CODE "Birim Seti ",
T.CODE "Birim Kodu",
SUM(SIGN(L.IOCODE-1)*L.AMOUNT) "Satış Miktarı",
SUM(SIGN(4-L.IOCODE)*L.AMOUNT) "İade Miktarı",
SUM(SIGN(L.IOCODE-1)*L.TOTAL) "Satış Tutarı"
FROM
"LOGO_GO3"..LG_102_04_STLINE L
LEFT OUTER JOIN "ERCAGLAYAN_GO3"..LG_102_04_STFICHE F ON L.STFICHEREF=F.LOGICALREF
LEFT OUTER JOIN "ERCAGLAYAN_GO3"..LG_102_ITEMS I ON L.STOCKREF=I.LOGICALREF AND L.LINETYPE NOT IN (1,2,3,4)
LEFT OUTER JOIN "ERCAGLAYAN_GO3"..LG_102_UNITSETF U ON I.UNITSETREF=U.LOGICALREF
LEFT OUTER JOIN "ERCAGLAYAN_GO3"..LG_102_UNITSETL T ON U.LOGICALREF=T.UNITSETREF
WHERE
I.LOGICALREF IS NOT NULL
AND F.GRPCODE=2
AND T.LINENR=1
GROUP BY
I.CARDTYPE,
I.CODE,
I.NAME,
U.CODE,
T.CODE,
I.SPECODE,
I.CYPHCODE
) AS DYNMQRY
ORDER BY DYNMQRY.[Malzeme Kodu] ASC, DYNMQRY.[Malzeme Adı] ASC

Mobirise


LOGO YAZILIM TÜM MALZEMELERİN FİYAT BİLGİSİ VE STOK MİKTARI SQL SORGU ÖRNEK

SELECT
I.CODE AS 'URUN_KODU' ,
I.NAME AS 'URUN_ADI',
I.STGRPCODE AS 'GRUP KODU',
I.SPECODE AS 'ÖZEL KODU',
I.LOGICALREF ,
ISNULL(PR.PRICE,0)AS FIYAT,
ISNULL(PR.CURRENCY,0) AS DOVIZ,
sUM ((CASE S.TRCODE WHEN 1 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END )+ (CASE S.TRCODE WHEN 13 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)+
(CASE F.TRCODE WHEN 3 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END )+(CASE S.TRCODE WHEN 14 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)+
(CASE S.TRCODE WHEN 50 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)) +
SUM((CASE F.TRCODE WHEN 8 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)+(CASE S.TRCODE WHEN 6 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)+
(CASE S.TRCODE WHEN 12 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)+(CASE S.TRCODE WHEN 11 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)+
(CASE S.TRCODE WHEN 51 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)+(CASE S.TRCODE WHEN 20 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)) AS 'STOK'
from LG_016_ITEMS AS I LEFT JOIN
LG_016_01_STLINE AS S ON I.LOGICALREF=S.STOCKREF AND I.ACTIVE='0' and S.CANCELLED='0' LEFT JOIN
LG_016_01_INVOICE AS F ON S.INVOICEREF=F.LOGICALREF LEFT JOIN
LG_016_PRCLIST AS PR ON I.LOGICALREF=PR.CARDREF and PR.PTYPE=2 LEFT JOIN
LG_016_01_STINVTOT AS ST ON I.LOGICALREF=ST.STOCKREF
GROUP BY I.CODE,I.NAME,I.STGRPCODE,I.SPECODE,PR.PRICE,PR.CURRENCY,PR.PRIORITY,I.LOGICALREF,PR.PRICE
ORDER BY URUN_KODU ASC
====================================================================
SELECT
I.CODE AS 'URUN_KODU' ,
I.NAME AS 'URUN_ADI',
I.STGRPCODE AS 'GRUP KODU',
I.SPECODE AS 'ÖZEL KODU',
I.LOGICALREF ,
ISNULL(PR.PRICE,0)AS FIYAT,
ISNULL(PR.CURRENCY,0) AS DOVIZ,
sUM ((CASE S.TRCODE WHEN 1 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END )+ (CASE S.TRCODE WHEN 13 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)+
(CASE F.TRCODE WHEN 3 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END )+(CASE S.TRCODE WHEN 14 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)+
(CASE S.TRCODE WHEN 50 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)) +
SUM((CASE F.TRCODE WHEN 8 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)+(CASE S.TRCODE WHEN 6 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)+
(CASE S.TRCODE WHEN 12 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)+(CASE S.TRCODE WHEN 11 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)+
(CASE S.TRCODE WHEN 51 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)+(CASE S.TRCODE WHEN 20 THEN S.AMOUNT*UINFO2 ELSE 0 END)) AS 'STOK'
from LG_102_ITEMS AS I LEFT JOIN
LG_102_04_STLINE AS S ON I.LOGICALREF=S.STOCKREF AND I.ACTIVE='0' and S.CANCELLED='0' LEFT JOIN
LG_102_04_INVOICE AS F ON S.INVOICEREF=F.LOGICALREF LEFT JOIN
LG_102_PRCLIST AS PR ON I.LOGICALREF=PR.CARDREF and PR.PTYPE=2 LEFT JOIN
LG_102_04_STINVTOT AS ST ON I.LOGICALREF=ST.STOCKREF
GROUP BY I.CODE,I.NAME,I.STGRPCODE,I.SPECODE,PR.PRICE,PR.CURRENCY,PR.PRIORITY,I.LOGICALREF,PR.PRICE
ORDER BY URUN_KODU ASC

MobiriseSQL ÖRNEK RAPORLAMA (YEDEK ALMAYI UNUTMAYINIZ)

SELECT * FROM LG_001_CLCARD (CARİ HESAP KARTLARI)
SELECT * FROM LG_001_ITEMS (MALZEME - STOK KARTLARI)

Mobirise


LOGO YAZIM YÜRÜYEN BAKİYE CARİ HESAP EXTRE Sİ SQL SORGU ÖRNEK

SELECT
CLIENTREF
,DATE_
,CODE
,Bakiye= SUM(ISNULL((CASE SIGN WHEN 0 THEN SUM(AMOUNT) END),0)-ISNULL((CASE SIGN WHEN 1 THEN SUM(AMOUNT) END),0)) OVER(ORDER BY F.DATE_, F.LOGICALREF)
FROM LG_102_04_CLFLINE F LEFT JOIN LG_102_CLCARD L ON F.CLIENTREF=L.LOGICALREF
WHERE CODE='33'
GROUP BY SIGN,DATE_,F.LOGICALREF,CLIENTREF,CODE
ORDER BY F.CLIENTREF
==========================================================
SELECT HAREKET.LOGICALREF, HAREKET.DATE_, HAREKET.TRANNO AS DOCODE,
CASE HAREKET.TRCODE WHEN 1 THEN 'Nakit Tahsilat' WHEN 2 THEN 'Nakit Ödeme' WHEN 3 THEN 'Borç Dekontu' WHEN 4 THEN 'Alacak Dekontu' WHEN 5 THEN 'Virman Fişi'
WHEN 6 THEN 'Kur Farkı Fişi' WHEN 12 THEN 'Özel Fiş' WHEN 14 THEN 'Açılış Fişi' WHEN 20 THEN 'Gelen Havale' WHEN 21 THEN 'Gönderilen Havale' WHEN 24 THEN
'Döviz Alış Belgesi' WHEN 25 THEN 'Döviz Satış belgesi' WHEN 28 THEN 'Alınan Hizmet Faturası' WHEN 29 THEN 'Verilen Hizmet Faturası' WHEN 31 THEN 'Satın Alma Faturası'
WHEN 32 THEN 'Perakende Satış İade Faturası' WHEN 33 THEN 'Toptan Satış İade Faturası' WHEN 34 THEN 'Alınan Hizmet Faturası' WHEN 35 THEN 'Alınan Proforma Fatura'
WHEN 36 THEN 'Satın Alma İade Faturası' WHEN 37 THEN 'Perakende Satış Faturası' WHEN 38 THEN 'Toptan Satış Faturası' WHEN 39 THEN 'Verilen Hizmet Faturası'
WHEN 40 THEN 'Verilen proforma fatura' WHEN 41 THEN 'Verilen Vade Farkı Faturası' WHEN 42 THEN 'Alınan Vade Farkı Faturası' WHEN 43 THEN 'Satın Alma Fiyat Farkı Faturası'
WHEN 44 THEN 'Satış Fiyat Farkı Faturası' WHEN 45 THEN 'Verilen Serbest Meslek Makbuzu' WHEN 46 THEN 'Alınan Serbest Meslek Makbuzu' WHEN 56 THEN 'Müstahsil Makbuzu'
WHEN 61 THEN 'Çek Girişi' WHEN 62 THEN 'Senet Girişi' WHEN 63 THEN 'Çek Çıkışı (Cari Hesaba)' WHEN 64 THEN 'Senet Çıkışı (Cari Hesaba)' WHEN 70 THEN 'Kredi Kartı Fişi'
WHEN 71 THEN 'Kredi Kartı İade Fişi' WHEN 72 THEN 'Firma Kredi Kartı Fişi' WHEN 73 THEN 'Firma Kredi Kartı İade Fişi' WHEN 81 THEN 'Satınalma Siparişi' WHEN 82
THEN 'Satış Siparişi' END AS TRCODE, KART.CODE, KART.DEFINITION_, HAREKET.LINEEXP AS ACIKLAMA, ISNULL((1 - HAREKET.SIGN) * HAREKET.AMOUNT, '0')
AS BORC, ISNULL(HAREKET.SIGN * HAREKET.AMOUNT, '0') AS ALACAK, (1 - HAREKET.SIGN)
* HAREKET.AMOUNT - HAREKET.SIGN * HAREKET.AMOUNT AS FARK
FROM TGRDB.dbo.LG_027_01_CLFLINE AS HAREKET INNER JOIN
TGRDB.dbo.LG_027_CLCARD AS KART ON HAREKET.CLIENTREF = KART.LOGICALREF
WHERE (HAREKET.CANCELLED = 0)
==================================================================
SELECT HAREKET.LOGICALREF, HAREKET.DATE_, HAREKET.TRANNO AS DOCODE,
CASE HAREKET.TRCODE WHEN 1 THEN 'Nakit Tahsilat' WHEN 2 THEN 'Nakit Ödeme' WHEN 3 THEN 'Borç Dekontu' WHEN 4 THEN 'Alacak Dekontu' WHEN 5 THEN 'Virman Fişi'
WHEN 6 THEN 'Kur Farkı Fişi' WHEN 12 THEN 'Özel Fiş' WHEN 14 THEN 'Açılış Fişi' WHEN 20 THEN 'Gelen Havale' WHEN 21 THEN 'Gönderilen Havale' WHEN 24 THEN
'Döviz Alış Belgesi' WHEN 25 THEN 'Döviz Satış belgesi' WHEN 28 THEN 'Alınan Hizmet Faturası' WHEN 29 THEN 'Verilen Hizmet Faturası' WHEN 31 THEN 'Satın Alma Faturası'
WHEN 32 THEN 'Perakende Satış İade Faturası' WHEN 33 THEN 'Toptan Satış İade Faturası' WHEN 34 THEN 'Alınan Hizmet Faturası' WHEN 35 THEN 'Alınan Proforma Fatura'
WHEN 36 THEN 'Satın Alma İade Faturası' WHEN 37 THEN 'Perakende Satış Faturası' WHEN 38 THEN 'Toptan Satış Faturası' WHEN 39 THEN 'Verilen Hizmet Faturası'
WHEN 40 THEN 'Verilen proforma fatura' WHEN 41 THEN 'Verilen Vade Farkı Faturası' WHEN 42 THEN 'Alınan Vade Farkı Faturası' WHEN 43 THEN 'Satın Alma Fiyat Farkı Faturası'
WHEN 44 THEN 'Satış Fiyat Farkı Faturası' WHEN 45 THEN 'Verilen Serbest Meslek Makbuzu' WHEN 46 THEN 'Alınan Serbest Meslek Makbuzu' WHEN 56 THEN 'Müstahsil Makbuzu'
WHEN 61 THEN 'Çek Girişi' WHEN 62 THEN 'Senet Girişi' WHEN 63 THEN 'Çek Çıkışı (Cari Hesaba)' WHEN 64 THEN 'Senet Çıkışı (Cari Hesaba)' WHEN 70 THEN 'Kredi Kartı Fişi'
WHEN 71 THEN 'Kredi Kartı İade Fişi' WHEN 72 THEN 'Firma Kredi Kartı Fişi' WHEN 73 THEN 'Firma Kredi Kartı İade Fişi' WHEN 81 THEN 'Satınalma Siparişi' WHEN 82
THEN 'Satış Siparişi' END AS TRCODE, KART.CODE, KART.DEFINITION_ AS CARİ_HESAP_ÜNVANI, HAREKET.LINEEXP AS ACIKLAMA, ISNULL((1 - HAREKET.SIGN) * HAREKET.AMOUNT, '0')
AS BORC, ISNULL(HAREKET.SIGN * HAREKET.AMOUNT, '0') AS ALACAK, (1 - HAREKET.SIGN)
* HAREKET.AMOUNT - HAREKET.SIGN * HAREKET.AMOUNT AS BAKİYE
FROM ERCAGLAYAN_GO3.dbo.LG_102_04_CLFLINE AS HAREKET INNER JOIN
LOGO_GO3.dbo.LG_102_CLCARD AS KART ON HAREKET.CLIENTREF = KART.LOGICALREF
WHERE (HAREKET.CANCELLED = 0)

Mobirise


LOGO YAZIM HANDİ DEPODA KAÇ ADET ÜRÜN VAR ? SQL SORGU ÖRNEK

SELECT ITEMS.CODE, ITEMS.NAME, STINVTOT.INVENNO AS DEPO, SUM(STINVTOT.ONHAND) AS MIKTAR
FROM LV_001_02_STINVTOT AS STINVTOT LEFT OUTER JOIN
LG_102_ITEMS AS ITEMS ON STINVTOT.STOCKREF = ITEMS.LOGICALREF
WHERE (ITEMS.CARDTYPE = 1) AND STINVTOT.INVENNO = -1 /* Tüm Depolar için -1 */
GROUP BY ITEMS.CODE, ITEMS.NAME, STINVTOT.INVENNO, ITEMS.CARDTYPE
HAVING (SUM(STINVTOT.ONHAND) <> 0)Mobirise


LOGO YAZIM CARİ BAKİYE SQL SORGU ÖRNEK

SELECT
LG_100_CLCARD.CODE AS [CARİ KODU],
LG_100_CLCARD.DEFINITION_ AS [CARİ ÜNVANI],
ROUND(SUM((CASE LG_100_05_CLFLINE.TRCURR WHEN 0 THEN (TRNET-(SIGN*TRNET))-(SIGN*TRNET) ELSE 0 END)),2) AS [BAKİYE (TL)],
ROUND(SUM((CASE LG_100_05_CLFLINE.TRCURR WHEN 1 THEN (TRNET-(SIGN*TRNET))-(SIGN*TRNET) ELSE 0 END)),2) AS [BAKİYE (USD)],
ROUND(SUM((CASE LG_100_05_CLFLINE.TRCURR WHEN 20 THEN (TRNET-(SIGN*TRNET))-(SIGN*TRNET) ELSE 0 END)),2) AS [BAKİYE (EUR)],
(SELECT TOP 1 DATE_ FROM LG_100_05_STLINE WHERE TRCODE IN (7,8) AND CLIENTREF=LG_100_CLCARD.LOGICALREF ORDER BY DATE_ DESC) AS [SON SATIS TARIHI],
(SELECT TOP 1 DATE_ FROM LG_100_05_CLFLINE WHERE TRCODE IN (1) AND CLIENTREF=LG_100_CLCARD.LOGICALREF ORDER BY DATE_ DESC) AS [SON ÖDEME TARIHI] FROM LG_100_05_CLFLINE INNER JOIN LG_100_CLCARD ON LG_100_05_CLFLINE.CLIENTREF = LG_100_CLCARD.LOGICALREF
GROUP BY LG_100_CLCARD.CODE, LG_100_CLCARD.DEFINITION_,LG_100_CLCARD.LOGICALREF
ORDER BY LG_100_CLCARD.CODE
===========================================================
SELECT
LG_888_CLCARD.CODE AS [CARİ KODU],
LG_888_CLCARD.DEFINITION_ AS [CARİ ÜNVANI],
ROUND(SUM((CASE LG_888_01_CLFLINE.TRCURR WHEN 0 THEN (TRNET-(SIGN*TRNET))-(SIGN*TRNET) ELSE 0 END)),2) AS [BAKİYE (TL)],
ROUND(SUM((CASE LG_888_01_CLFLINE.TRCURR WHEN 1 THEN (TRNET-(SIGN*TRNET))-(SIGN*TRNET) ELSE 0 END)),2) AS [BAKİYE (USD)],
ROUND(SUM((CASE LG_888_01_CLFLINE.TRCURR WHEN 20 THEN (TRNET-(SIGN*TRNET))-(SIGN*TRNET) ELSE 0 END)),2) AS [BAKİYE (EUR)],
(SELECT TOP 1 DATE_ FROM LG_888_01_STLINE WHERE TRCODE IN (7,8) AND CLIENTREF=LG_888_CLCARD.LOGICALREF ORDER BY DATE_ DESC) AS [SON SATIS TARIHI], (SELECT TOP 1 DATE_ FROM LG_888_01_CLFLINE WHERE TRCODE IN (1) AND CLIENTREF=LG_888_CLCARD.LOGICALREF ORDER BY DATE_ DESC) AS [SON ÖDEME TARIHI] FROM LG_888_01_CLFLINE INNER JOIN LG_888_CLCARD ON LG_888_01_CLFLINE.CLIENTREF = LG_888_CLCARD.LOGICALREF
WHERE CODE LIKE 'MST%' GROUP BY LG_888_CLCARD.CODE, LG_888_CLCARD.DEFINITION_,LG_888_CLCARD.LOGICALREF
ORDER BY LG_888_CLCARD.CODE

Mobirise


LOGO YAZIM HANGİ ÜRÜN KİME SATILMIŞ MİKTAR VE TL SQL SORU ÖRNEK

SELECT
C.DEFINITION_ AS 'CARI HESAP',
ST.INVNO AS 'FATURA NO',
SMAN.DEFINITION_ AS 'SATIŞ ELEMANI',
I.CODE AS 'STOK KODU',
I.NAME AS 'STOK ADI',
SL.AMOUNT AS 'MİKTAR',
SL.PRICE AS 'B.FİYAT',
SL.VATMATRAH AS 'SATIR TUTARI',
SL.VATAMNT AS 'KDV',
(SL.VATMATRAH+SL.VATAMNT) AS 'SATIR NET TURARI'
FROM
LG_001_01_STFICHE ST
LEFT JOIN LG_102_04_STLINE SL ON ST.INVOICEREF=SL.INVOICEREF
LEFT JOIN LG_102_ITEMS I ON SL.STOCKREF=I.LOGICALREF
LEFT JOIN LG_102_CLCARD C ON ST.CLIENTREF=C.LOGICALREF
LEFT JOIN LG_SLSMAN SMAN ON SMAN.LOGICALREF=SL.SALESMANREF
WHERE AMOUNT>0 AND SL.IOCODE=4
=======================================================
SELECT
CONVERT(nvarchar(20), INVOICE.DATE_,104) as Tarih,
--INVOICE.DATE_ AS [Tarih],
CLCARD.CODE as [Cari Kod],
CLCARD.DEFINITION_ as [Cari Ad],
INVOICE.SERIALCODE [Seri No],
INVOICE.FICHENO [Fiş No],
COALESCE(
CASE STLINE.UINFO1
WHEN 0 THEN STLINE.AMOUNT
ELSE STLINE.AMOUNT*STLINE.UINFO2/STLINE.UINFO1
END, STLINE.AMOUNT/1000) [Miktar],
UNT.CODE [Birim],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN SRV.CODE ELSE INV.CODE END AS [Malzeme Kod],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN SRV.DEFINITION_ ELSE INV.NAME END AS [Malzeme Ad],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN '' ELSE INV.STGRPCODE END AS [Malzeme Grup],
CASE WHEN STLINE.LINETYPE=4 THEN SRV.SPECODE ELSE INV.SPECODE END AS [Malzeme Özel Kod],
STLINE.PRICE [Birim Fiyat],
STLINE.VATMATRAH [KDV Matrah],
STLINE.VATAMNT [KDV Tutar],
STLINE.VAT [KDV %],
(CASE
WHEN INVOICE.TRCODE=1 THEN 'Satınalma Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=2 THEN 'Perakende Satış İade Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=3 THEN 'Toptan Satış İade Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=4 THEN 'Alınan Hizmet Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=5 THEN 'Alınan Proforma Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=6 THEN 'Satınalma İade Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=7 THEN 'Perakende Satış Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=8 THEN 'Toptan Satış Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=9 THEN 'Verilen Hizmet Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=10 THEN 'Verilen Proforma Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=12 THEN 'Alınan Vade Farkı Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=13 THEN 'Satınalma Fiyat Farkı Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=14 THEN 'Satış Fiyat Farkı Faturası'
WHEN INVOICE.TRCODE=26 THEN 'Müstahsil Makbuzu' END
) as [Fatura Tipi],
CASE WHEN CLCARD.ISPERSCOMP=1 THEN CLCARD.TCKNO ELSE CLCARD.TAXNR END AS [Cari VNO],
CLCARD.TAXOFFICE as [Cari VDaire],
EMUH.CODE as [Muhasebe Hesap Planı Kod],
EMUH.DEFINITION_ as [Muhasebe Hesap Planı Ad],
RTRIM(INVOICE.GENEXP1+' '+INVOICE.GENEXP2+' '+INVOICE.GENEXP3+' '+INVOICE.GENEXP4) AS [Açıklama]
FROM LG_017_01_INVOICE AS INVOICE WITH (NOLOCK)
RIGHT OUTER JOIN LG_017_01_STLINE AS STLINE ON INVOICE.LOGICALREF = STLINE.INVOICEREF
RIGHT OUTER JOIN LG_017_ITEMS INV ON INV.LOGICALREF=STLINE.STOCKREF
LEFT JOIN LG_017_SRVCARD SRV ON SRV.LOGICALREF=STLINE.STOCKREF
RIGHT OUTER JOIN LG_017_CLCARD CLCARD ON CLCARD.LOGICALREF=INVOICE.CLIENTREF
LEFT JOIN LG_017_EMUHACC EMUH ON EMUH.LOGICALREF=STLINE.ACCOUNTREF
RIGHT OUTER JOIN LG_017_UNITSETL UNT ON UNT.UNITSETREF=INV.UNITSETREF AND LINENR=1
WHERE(INVOICE.TRCODE IN(2,3,7,8,9,10,14))
--AND INVOICE.DATE_ >= '2020-01-01 00:00:00.000'
--AND INVOICE.DATE_ <= '2020-12-31 23:59:59.999'
ORDER BY INVOICE.DATE_,
INVOICE.SOURCEINDEX,
INVOICE.FICHENO

Mobirise


LOGO YAZILIM HAREKET GÖRMEYEN MALZEMELER ? SQL SORGU ÖRNEK

SELECT * FROM LG_600_ITEMS WHERE LOGICALREF NOT IN (SELECT STOCKREF FROM LG_600_01_STLINE)
UPDATE LG_600_ITEMS SET ACTIVE=1 WHERE LOGICALREF NOT IN (SELECT STOCKREF FROM LG_600_01_STLINE)
===========================================================
select * FROM LG_600_UNITBARCODE
WHERE ITEMREF IN (SELECT LOGICALREF FROM LG_600_ITEMS)

===========================================================
LOGO YAZILIM HAREKET GÖRMEYEN MALZEMELE FİYATLARI SQL ÖRNEK SORGU
SELECT * FROM LG_100_ITEMS
SELECT GRPCODE, * FROM LG_600_PRCLIST
--
SELECT LI.NAME AD, LP.PRICE , * FROM LG_100_ITEMS LI LEFT JOIN LG_100_PRCLIST LP ON LI.LOGICALREF = LP.CARDREF WHERE LP.GRPCODE='YAKUP_1'

--UPDATE LG_100_PRCLIST SET PRICE= 40.55*1.18 WHERE LOGICALREF= '2' AND GRPCODE='YAKUP_1'
======================================================================
MALZEME FİYAT KARTLARI % OLARAK DEĞİŞTİRME GÜNCELLEME
YEDEK ALINIZ - YEDEK ALINIZ -YEDEK ALINIZ -YEDEK ALINIZ -YEDEK ALINIZ
SELECT LI.NAME AD, LP.PRICE, * FROM LG_100_ITEMS LI LEFT JOIN LG_100_PRCLIST LP ON LI.LOGICALREF = LP.CARDREF WHERE LP.GRPCODE ='DENEME_1'
YEDEK ALINIZ - YEDEK ALINIZ -YEDEK ALINIZ -YEDEK ALINIZ -YEDEK ALINIZ 
UPDATE LG_100_PRCLIST SET PRICE= '105.55' WHERE GRPCODE= 'YAKUP_1'
SELECT GRPCODE,PRICE, * FROM LG_100_PRCLIST WHERE CARDREF= '2' AND GRPCODE= 'DENEME_1'

Birlikte Çalıştığımız Tüm Müşteriler Mutlu

Müşteri Memnuniyeti;
Çözüm Bilgisayar Güvenlik Yazılım Sistemleri
Logo Yazılım İş Ortağı
Lenovo Çözüm Ortağı
Hp Gold Partner

Hızlı & Güvenli
Sunucu Depolama Çözümlerimiz

1

Sistem Çözümleri

Teknolojinin de sürekli ilerlemesiyle daha çok uygulama ihtiyacı doğmaktadır.Bu bağlamda her geçen gün hem server ihtiyacı hem de bunların verimli bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır.

2

Network Çözümleri

Günümüzde hızla gelişen iletişim teknolojileri sektörü,maliyetin düşük ama kalitenin yüksek olduğu bir hizmet verilmesi gereksinimini de beraberinde getiriyor.

3

Server ve Depolama Çözümleri

Kritik tüm iş uygulamaları ve verileri için, doğru sunucu ve depolama çözümlerinin seçilmesi, gerek iş sürekliliği gerek veri güvenliği için çok önemlidir.

Adres

Ordu Caddesi Selimoğlu
İşmerkezi No:19 Merkez
Erzincan Pk:24100

Merkez Çarşısı İnönü Mahallesi
24. Sokak Merkez Plaza Zemin
Kat Kapı No: 44 Merkez Erzincan
Pk:24100            

İletişim

Email:
info@ecozumbilgisayar.com
destek@ecozumbilgisayar.com

Tel:  +90 446 224 000 3 Fax: +90 446 224 000 3
Tel:  +90  537 707  62 40